Privacy

Mowa Models en de Persoonlijke Levensfeer


De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) heeft de modellenwereld dooreengeschud. Juist hier stelt het probleem van de privacy zich zeer scherp: denk dan aan portretrecht, copyrights, intellectuele/artistieke eigendom, betwisting rond publicaties of biometrische gegevens als lichaamsmaten en -kenmerken.

Mowa Models heeft hier niet op gewacht.  De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze modellen heeft steeds onze grootste aandacht gekregen. 

De sleutelwoorden zijn respect, verantwoordelijkheid, transparantie, continue informatie en beveiliging.


In onderstaand document is samengevat hoe we dit realiseren. 


 

 

 

 


    DEONTOLOGISCHE CODE

 

Als agentschap hebben we bepaalde verwachtingen rond uiterlijk, gedrag en professionalisme van onze modellen. Deze verwachtingen leiden tot een plichtenleer en we vragen aan onze modellen dat ze zich hieraan houden.We rekenen er op dat onze modellen onder alle omstandigheden de belangen van Mowa models zullen verdedigen en in het bijzonder elk actief of passief gedrag uit de weg gaan dat schade zou kunnen toebrengen aan ons agentschap.

Onze modellen zijn onze ambassadrices. Zij vertegenwoordigen ons in de buitenwereld en vormen als het ware ons visitekaartje.


 Het is de modellen niet toegestaan aan derden - en in het bijzonder aan concurrerende agentschappen – informatie te verschaffen over de interne werking van Mowa models voor zover dit slaat op werkwijzen en procedures, administratieve bescheiden of de bestanden van onze klanten en opdrachtgevers.


Loyauteit is voor ons een belangrijke persoonlijkheidstrek. We gaan heel ver om onze modellen de best mogelijke dienstverlening te bieden. In ruil vragen we dat ze zich loyaal opstellen ten opzichte van het agentschap. We staan elke dag klaar om hun belangen te verdedigen, maar we durven anderzijds hopen dat we in hun ogen voldoende betekenen om hun gevoelens van verbondenheid in woord en daad aan ons agentschap te schenken.


Onze modellen dienen zich in alle omstandigheden professioneel te gedragen. Dat impliceert dat ze zich aan de volgende regels houden:

- aandacht besteden aan hun vorming en opleiding, die nooit als voltooid mag worden beschouwd.

- steeds de regel van de 3 B’s te volgen (bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid)

  • bereikbaarheid: het agentschap op de hoogte houden van adres, telefoon, gsm en e-mailadres indien deze wijzigen.
  • beschikbaarheid: voldoende beschikbaar zijn voor het agentschap om opdrachten te realiseren. In overleg kan deze beschikbaarheid tijdelijk worden opgeheven.
  • betrouwbaarheid: steeds gemaakte afspraken nakomen behoudens in gevallen van werkelijke heirkracht.

- een hoge kwaliteit van de prestaties na te streven

- de hoogste normen aan zichzelf te stellen op het vlak van lichaamszorg en persoonlijke hygiëne

- het agentschap onmiddellijk op de hoogte te brengen van ingrijpende veranderingen in de levenssituatie. Dit betreft vooral  lichaamsmaten, status, bereikbaarheid of werkomstandigheden.

 

Modellen die hun plichten niet nakomen of stelselmatig verwaarlozen, verliezen hun recht op verdere aansluiting bij Mowa Models